PALJUN VUO­KRAUK­SEN EHDOT JA TIEDOT

TIEDOT

6 - 8 hlö

Palju vuokrataan aina pestynä ja desinfioituna

Kärryn palautus ja nouto Puntaritie 5, 94450 Keminmaa

B-ajokortti riittää kärryn vetämiseen


Mukaan tulee aina vedenpoistoletku


EHDOT

Vuokra-aika

Palautus vuo­kra­nan­ta­jal­le so­pi­muk­sen mukaisen vuokra-ajan päät­tyes­sä

Laite on pa­lau­tet­ta­va sovittuun paikkaan vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa sovitun vuokra-ajan päät­tyes­sä. Pa­lau­tusa­jan tai -paikan muut­tu­mi­ses­ta on riittävän ajoissa sovittava vuo­kra­nan­ta­jan kanssa. So­pi­muk­sen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on pa­lau­tet­tu vuo­kra­nan­ta­jan toi­mi­pis­tee­seen tai kun vuo­kra­nan­ta­ja on saanut vuo­kra­lai­sen il­moi­tuk­sen laitteen pa­lau­tuk­ses­ta vuo­kra­nan­ta­jan hy­väk­sy­mään paikkaan.

Vuo­kra­nan­ta­jal­la ei ole vel­vol­li­suut­ta maksaa hyvitystä, jos vuo­kra­lai­nen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päät­ty­mis­tä.

Jos hi­nat­ta­vaa laitetta ei ole pa­lau­tet­tu vuokra-ajan päät­tyes­sä eikä vuokra-ajan pi­den­tä­mi­ses­tä ole sovittu vuo­kra­nan­ta­jan kanssa, il­moi­te­taan asia po­lii­sil­le var­kaus­ta­pauk­se­na.

Jos vuo­kra­lai­nen laiminlyö tässä kap­pa­lees­sa mainitut vel­voit­teet, on vuo­kra­nan­ta­jal­la oikeus periä koh­tuul­li­nen korvaus lai­min­lyön­nin vuo­kra­nan­ta­jal­le ai­heut­ta­mis­ta ta­lou­del­li­sis­ta me­ne­tyk­sis­tä.


Vuokra-aika alkaa vuo­krauk­sen kohteena olevan HI­NAT­TA­VAN LAITTEEN eli kyl­py­tyn­ny­rin luo­vu­tus­het­kel­lä ja kestää siihen saakka, kunnes vuo­kra­lai­nen on pa­laut­ta­nut sen vuo­kra­nan­ta­jal­le.


Vuo­kraus­mak­sun ja pantin suoritus

Vuo­kraus­mak­su suo­ri­te­taan etukäteen varatulta vuo­krausa­jal­ta. Mikäli vuo­kra­lai­sek­si il­moi­tet­tu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, vuo­kra­so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­nut henkilö on vastuussa vuokran, va­hin­ko­jen ja il­ki­val­lan mak­sa­mi­ses­ta.


Va­kuu­tuk­set

Vuo­kra­nan­ta­ja on va­kuut­ta­nut hi­nat­ta­van laitteen va­hin­ko­va­kuu­tuk­sel­la, jossa on so­pi­muk­seen merkitty omavastuu 200€. Vuo­kra­lai­nen vastaa itse mah­dol­li­sis­ta li­sä­va­kuu­tuk­sis­ta. Vakuutus korvaa oma­vas­tuun mu­kai­ses­ti lait­teel­le mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­vat var­kaus­va­hin­got. Vakuutus ei kui­ten­kaan korvaa vuo­kraa­jan tai hänen seu­ru­een­sa lait­teel­le ai­heut­ta­mia vaurioita. Näistä vau­riois­ta vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.


Vakuutus ei korvaa vää­rin­käy­tös­tä tai huo­li­mat­to­muu­des­ta ai­heu­tu­nei­ta vahinkoja. Näistä va­hin­gois­ta vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. 


Vuo­kra­lai­sen vel­vol­li­suu­det ja vastuut

Vuo­krat­tua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ul­ko­puo­lel­le ilman vuo­kra­nan­ta­jan kir­jal­lis­ta lupaa.

Vuo­kra­lai­sel­la ei ole oikeutta vuokrata laitetta kol­man­nel­le hen­ki­löl­le.

Vuo­kra­lai­nen on vel­vol­li­nen hoitamaan laitetta va­rus­tei­neen huo­lel­li­ses­ti niin, että ne ovat pa­lau­tet­taes­sa samassa kunnossa kuin luo­vu­tus­het­kel­lä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

Vuo­kra­lai­sen on tar­kis­tet­ta­va vuo­krat­ta­va laite luo­vu­tus­het­kel­lä ja kir­jat­ta­va yhdessä vuo­kra­nan­ta­jan kanssa ylös mah­dol­li­set puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuo­kra­lai­nen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuo­kra­lai­sen ha­vait­ta­vis­sa tar­kas­tus­het­kel­lä.

Mikäli lait­tee­seen tulee tekninen tai muu vika, on tästä il­moi­tet­ta­va vii­py­mät­tä vuo­kra­nan­ta­jal­le. Vuo­kra­lai­nen voi myös palauttaa laitteen vi­ka­ta­pauk­ses­sa vä­lit­tö­mäs­ti vuo­kra­nan­ta­jal­le, jolloin vuo­kra­so­pi­mus päättyy luo­vu­tus­het­kel­lä.


Vuo­kra­lai­nen on so­pi­muk­seen merkityn oma­vas­tuun ylärajaan saakka vel­vol­li­nen:

 • Kor­vaa­maan lait­teel­le tai sen va­rus­teil­le vuokra-aikana sattuneet vahingot
 • Kor­vaa­maan hi­nat­ta­vas­ta lait­tees­ta vuokra-aikana kadonneet osat ja li­sä­va­rus­teet
 • Suo­rit­ta­maan itse ai­heut­ta­mien­sa va­hin­ko­jen ai­heut­ta­mal­ta seisonta-ajalta koh­tuul­li­sen vuo­ro­kausi­mak­sun, kuitenkin enintään 30 vuo­ro­kau­del­ta. Seisonta-aika alkaa kulua va­hin­ko­päi­väs­tä.

Normaalia kulumista ei kui­ten­kaan pidetä vahinkona.

Vuo­kra­lai­nen on vastuussa oma­vas­tuus­ta riip­pu­mat­ta seu­raa­vis­ta tai niihin rin­nas­tet­ta­vis­ta syistä ai­heu­tu­nei­ta va­hin­gois­ta koko­nai­suu­des­saan:

 • Yli­kuor­maus
 • Ajaminen tyhjillä renkailla
 • Lu­mi­va­hin­got, jos niistä on va­roi­tet­tu merkillä
 • Tu­pa­kan­pol­ton, likaisten esineiden tai viiltojen ai­heut­ta­mat vahingot
 • Ajaminen hi­nat­ta­van laitteen ulkomitat huo­mioi­den liian ahtaissa paikoissa
 • Ajaminen teiden ul­ko­puo­lel­la tai alueilla, joita ei ole tar­koi­tet­tu autolla ajamiseen
 • Ajaminen jään päällä tai veden peit­tä­mäl­lä tiellä tai muulla alueella
 • Va­hin­gon­teos­ta, jonka on ai­heut­ta­nut muu henkilö kuin vuo­kra­lai­nen tämän tieten
 • Pakkasen kyl­py­tyn­ny­rin ve­si­jär­jes­tel­mäl­le ai­heut­ta­mis­ta va­hin­gois­ta mikäli vahinko on ai­heu­tu­nut huo­li­mat­to­muu­des­ta tai lai­min­lyön­nis­tä
 • Jos lait­teel­le tai vuo­kraa­jal­le ai­heu­tu­neet vahingot ovat seurausta vuo­kra­lai­sen ta­hal­li­suu­des­ta, törkeästä tuot­ta­muk­ses­ta, laitteen käyt­tä­mi­ses­tä alkoholin tai muun huumaavan aineen vai­ku­tuk­sen alaisena ri­kol­li­seen tar­koi­tuk­seen taikka siitä, että vuo­kra­lai­nen muutoin oleel­li­ses­ti rikkoo so­pi­museh­to­ja.

Vuo­kra­lai­nen vapautuu kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta, jos vuo­kra­nan­ta­ja saa täyden kor­vauk­sen va­hin­gois­ta va­kuu­tuk­sen pe­rus­teel­la tai vahingon ai­heut­ta­jal­ta.


Vuo­kra­lai­nen on vel­vol­li­nen maksamaan kaikkine kus­tan­nuk­si­neen vuokra-aikana sen käyt­tä­mi­ses­tä ai­heu­tu­vat lei­riy­ty­mis-, py­sä­köin­ti- ja py­sä­köin­ti­vir­he­mak­sut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.


Ren­gas­vau­rion sattuessa vuo­kra­lai­nen on vel­vol­li­nen kor­jaut­ta­maan renkaan vuo­kra­nan­ta­jan lukuun kuitenkin neu­vot­te­le­mal­la mah­dol­li­suuk­sien mukaan tästä ensin vuo­kra­nan­ta­jan kanssa.


Vuo­kra­lai­sen toi­men­pi­teet virhe-, vahinko- ja var­kaus­ta­pauk­sis­sa

Vuo­kra­lai­sen on vä­lit­tö­mäs­ti il­moi­tet­ta­va vuo­kra­nan­ta­jal­le lait­tees­sa il­men­nees­tä virheestä tai siihen koh­dan­nees­ta va­hin­gos­ta tai var­kau­des­ta. Var­kau­des­ta on tehtävä vii­py­mät­tä ilmoitus po­lii­sil­le. Vuo­kra­nan­ta­jan on tämän jälkeen il­moi­tet­ta­va vuo­kra­lai­sel­le, mihin toi­men­pi­tei­siin ta­pah­tu­neen johdosta on ryh­dyt­tä­vä.


Lii­ken­ne­va­hin­gon sattuessa vuo­kra­lai­nen on aina vel­vol­li­nen tekemään vii­py­mät­tä va­hin­koil­moi­tuk­sen vuo­kra­nan­ta­jal­le. Syyl­li­syy­den ollessa vähänkään epäselvä, on vuo­kra­lai­sen il­moi­tet­ta­va asiasta po­lii­sil­le. Ilmoitus po­lii­sil­le tehdään aina, kun kyseessä on hen­ki­lö­va­hin­ko. Myös hir­vie­läin­va­hin­gois­sa vuo­kra­lai­sen on aina tehtävä ilmoitus po­lii­sil­le sekä toi­mi­tet­ta­va vuo­kra­nan­ta­jal­le poliisin antama todistus tehdystä il­moi­tuk­ses­ta.


Jos vuo­kra­lai­nen laiminlyö edellä mai­nit­tu­jen il­moi­tus­ten tekemisen, hän vastaa vuo­kra­nan­ta­jal­le siitä syn­ty­nees­tä va­hin­gos­ta.


Vuo­kra­nan­ta­jan vel­vol­li­suu­det

Vuo­kra­nan­ta­ja vastaa, että vuokrattu hinattava laite on tek­ni­ses­ti luo­vu­tus­het­kel­lä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää so­pi­muk­ses­sa tar­koi­tet­tuun toi­min­taan. Mikäli lait­tees­sa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuo­kra­lai­sel­la oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuo­kran­alen­nus­ta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olen­nai­nen, vuo­kra­lai­nen voi vaatia vuo­kra­so­pi­muk­sen purkua.

Vuo­kra­nan­ta­ja ei vastaa laitteen rik­kou­tu­mi­sen tai vian ai­heut­ta­mas­ta va­hin­gois­ta vuo­kra­lai­sel­le, vuo­kra­lai­sen omai­suu­del­le, lii­ken­ne­vä­li­neil­le tai muille hen­ki­löil­le kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa tek­ni­ses­ti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiak­kaal­le. Vuokralle antaja ei vastaa siitä vä­lit­tö­mäs­tä tai vä­lil­li­ses­tä va­hin­gos­ta, joka rik­kou­tu­mi­ses­ta ja kes­key­ty­mi­ses­tä vuokralle ottajalle saattaa aiheutua.


So­pi­muk­sen pur­ka­mi­nen

Jos vuo­kra­lai­nen purkaa so­pi­muk­sen ai­kai­sem­min kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuo­kra­nan­ta­ja vel­vol­li­nen pa­laut­ta­maan va­raus­mak­sun koko­nai­suu­des­saan.


Jos vuo­kra­lai­nen purkaa so­pi­muk­sen ai­kai­sem­min kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuo­kra­nan­ta­ja vel­vol­li­nen pa­laut­ta­maan va­raus­mak­sun vä­hen­net­ty­nä 50,00€:lla, joka menee so­pi­muk­sen pur­ka­mi­ses­ta ai­heu­tu­nei­den kulujen peit­tä­mi­seen.


Jos vuo­kra­lai­nen purkaa so­pi­muk­sen ai­kai­sem­min kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuo­kra­nan­ta­ja vel­vol­li­nen pa­laut­ta­maan vuokran ja va­raus­mak­sun vä­hen­net­ty­nä 100,00€:lla, joka menee so­pi­muk­sen pur­ka­mi­ses­ta ai­heu­tu­nei­den kulujen peit­tä­mi­seen. Jos vuo­kra­lai­nen purkaa so­pi­muk­sen myöhemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuo­kra­lai­nen vel­vol­li­nen suo­rit­ta­maan sovitun vuokran koko­nai­suu­des­saan.


Vuo­kra­nan­ta­jal­la on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuo­kra­so­pi­mus, jos käy ilmi, että vuo­kra­lai­nen rikkoo olen­nai­ses­ti vuo­kra­so­pi­mus­ta tai näitä vuo­krauseh­to­ja tai että vuo­kra­lai­nen ei vuo­kra­nan­ta­jan arvion mukaan kykene kä­sit­te­le­mään laitetta asian­mu­kai­ses­ti. Jos hi­nat­ta­van laitteen käyttö estyy ta­pah­tu­neen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuo­kra­nan­ta­jan saatua il­moi­tuk­sen ta­pah­tu­nees­ta va­hin­gos­ta tai var­kau­des­ta ottaen kuitenkin huomioon vuo­kra­lai­sen vel­vol­li­suu­det ja vastuut pykälässä olevat asiat. 


Vuo­kra­nan­ta­jan purkaessa vuo­kra­so­pi­muk­sen, on vuo­kra­lai­nen vel­vol­li­nen pa­laut­ta­maan laitteen vii­vy­tyk­set­tä vuo­kra­nan­ta­jal­le.


Rii­tai­suuk­sien rat­kai­se­mi­nen

Jos eri­mie­li­syyk­siä ei voida ratkaista os­a­puol­ten välisellä neu­vot­te­lul­la, vuo­kra­lai­nen voi saattaa asian ku­lut­ta­ja­va­li­tus­lau­ta­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si. 


Ota yhteyttä

PUNTARITIE 5

94450 KEMINMAA

VERHOOMO LIISA 050 414 2943

info@verliz.fi

© Verliz Ky. Kaikki oikeudet pidätetään.